Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Právo a soukromí

Neexistence záruky a odpovědnosti

Společnost Roche vynakládá velké úsilí, aby uváděla přesné a aktuální údaje, avšak přesto neposkytujeme výslovné ani pomyslné záruky na přesnost ani úplnost údajů uvedených na těchto webových stránkách a neneseme odpovědnost za použití těchto stránek ani jiných stránek, které na tyto stránky odkazují. Společnost Roche může tyto webové stránky kdykoli bez upozornění změnit, není však povinna je aktualizovat. Všichni uživatelé berou na vědomí, že veškerý přístup na tyto webové stránky i na stránky, na něž odkazují, a používání takových stránek a jejich obsahu je na vlastní nebezpečí. Roche ani jiná osoba zúčastněná na tvorbě, vyhotovení či doručení těchto stránek nebo jiných stránek, na něž tyto stránky odkazují, nenesou odpovědnost za náhradu přímé, související, následné, nepřímé či přisouzené škody vyplývající z přístupu na tyto webové stránky nebo na stránky, na něž odkazují, či z jejich použití nebo nemožnosti je použít ani za chyby nebo opomenutí v jejich obsahu.

 

Neexistence nabídky a žádosti o nabídku

Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku ani žádost o nabídku na koupi cenných papírů Roche ani dispozici, obchodování ani transakci s nimi. Investoři se nesmí na tyto informace spoléhat pro účely investičních rozhodnutí.

 

Informace o budoucích událostech

Tyto stránky mohou obsahovat informace o budoucích událostech. Tyto informace provází různé významné nejistoty, např. vědecké, obchodní, ekonomické a finanční faktory, takže skutečné výsledky se mohou od představených výsledků výrazně lišit.

 

Odkazy

Odkazy na stránky třetích osob jsou uvedeny jen pro orientaci. Nevyjadřujeme názor na obsah stránek třetích osob a výslovně vylučujeme odpovědnost za veškeré údaje třetích osob a jejich použití.

 

Ochranné známky

Všechny zmíněné ochranné známky jsou ve vlastnictví člena skupiny Roche nebo na ně má takový člen licenci.

 

Autorská práva

Webové stránky Roche a údaje, které jsou na nich uvedeny nebo na něž je zde odkazováno, jsou výhradně pro informační účely. Reprodukce, přeposílání či jiné použití je přísně zakázáno. Žádost o povolení reprodukovat informace obsažené na těchto webových stránkách se zasílá na adresu správce webových stránek Roche.

 

Ochrana soukromí

Prohlášení společnosti F. Hoffmann La-Roche AG o ochraně soukromí na internetu

Děkujeme vám za návštěvu webových stránek Roche nebo za komunikaci s naší společností prostřednictvím e mailu. Společnost Roche si je vědoma toho, že ochrana soukromí návštěvníků našich webových stránek je velmi důležitá a že údaje o vašem zdravotním stavu jsou zvláště citlivé. Proto jsme podnikli nezbytné kroky k tomu, abychom splňovali požadavky na ochranu soukromí dat na celém světě. S vašimi osobními údaji zacházíme v souladu s pravidly společnosti Roche o ochraně osobních údajů a v souladu s právem EU, Švýcarska a dalšími příslušnými právními předpisy platnými na daném území, které upravují uchovávání, zpracovávání a přesun osobních údajů a přístup k nim.

Webové stránky Roche, na nichž jsou zobrazena tato pravidla o ochraně soukromí („pravidla“) a které od vás požadují údaje, jsou zavázány shromažďovat, spravovat a zabezpečit vaše osobní údaje v souladu s těmito pravidly i příslušnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Tato pravidla se vztahují na osobní údaje (viz definici níže) shromážděné z internetových zdrojů a internetové komunikace společnosti Roche (např. webových stránek, e mailů a jiných internetových nástrojů), které zobrazují odkaz na tato pravidla. Tato pravidla se nevztahují na osobní údaje shromážděné ze zdrojů a komunikace mimo internet, s výjimkou případů, kdy se tyto osobní údaje připojují k osobním údajům shromážděným společností Roche přes internet. Tato pravidla se rovněž nevztahují na internetové zdroje třetích stran, na něž webové stránky společnosti Roche odkazují, přičemž Roche nemá vliv na obsah těchto zdrojů ani na jejich pravidla ochrany soukromí.

Vaše identifikovatelné údaje shromažďujeme pouze tehdy, když se rozhodnete nám tyto údaje předat. Vaše identifikovatelné údaje nedáváme k dispozici třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely, pokud nám k tomu nedáte výslovné svolení. Více informací o tom, jak shromažďujeme, používáme, dáváme k dispozici a chráníme informace na internetu, se dozvíte v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

 • Shromažďované údaje
 • Vaše volby
 • Zabezpečení
 • Použití údajů
 • Výměna a předávání údajů
 • Odkazy na jiné stránky
 • Prohlášení o ochraně soukromí dětí
 • Další údaje na webových stránkách
 • Poznámka pro uživatele obchodních nebo odborných webových stránek
 • Aktualizace prohlášení o ochraně soukromí
 • Jak kontaktovat Roche

 

Shromažďované údaje

Existují dvě obecné metody, které Roche využívá ke shromažďování vašich údajů po internetu:

 

Jaké údaje se k nám dostávají

- Identifikovatelné údaje: Můžete navštívit naše webové stránky, aniž poskytnete jakékoli osobní údaje. Roche může shromažďovat vaše identifikovatelné údaje (např. jméno, adresu, telefonní číslo, e mailovou adresu nebo jiné údaje, kterými lze zjistit totožnost) výhradně tehdy, když se je rozhodnete nám poslat. Dále můžeme rovněž shromažďovat údaje o vašem zdravotním stavu, které poskytnete v rámci odpovědí na naše dotazy nebo průzkumy.

- Souhrnné údaje: V některých případech také můžeme z údajů, které nám poskytnete, odstranit osobní identifikátory a uchovávat je v souhrnné podobě. Tyto údaje můžeme kombinovat s dalšími údaji a vytvářet anonymní, souhrnná statistická data (např. počet návštěv a výchozí doménové jméno poskytovatele internetového připojení), která nám pomáhají zlepšovat naše výrobky a služby.

 

Automaticky shromažďované údaje

Společně s některými poskytovateli – třetími stranami, s nimiž spolupracujeme, automaticky dostáváme údaje určitého typu, kdykoli s námi přijdete do styku na našich stránkách a v některých e mailech, které si vzájemně zasíláme. Automatické technologie a služby, které používáme, zahrnují např. logy webových serverů/IP adresy, cookies, web beacons a aplikační a obsahové nástroje třetích stran.

Logy webových serverů/IP adresy. IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači, kdykoli se připojíte na internet. Veškerá identifikace počítačů na internetu se provádí pomocí IP adres, které umožňují počítačům a serverům vzájemně se rozpoznávat a komunikovat spolu. Roche shromažďuje IP adresy k provádění správy systému a sdělování souhrnných údajů pobočkám, obchodním partnerům a/nebo prodejcům za účelem analyzování webových stránek a provádění kontroly jejich funkčnosti.

Cookies. Tzv. cookie představuje informaci, která se automaticky uloží na vašem pevném disku, když navštívíte určité webové stránky. Server pomocí cookies jednoznačně určí váš prohlížeč. Cookies nám umožňují uchovávat na serveru údaje, které vám zpříjemňují návštěvu stránek, a provádět analýzu stránek a kontrolu jejich funkčnosti. Většina webových prohlížečů má povolena cookies, přičemž prohlížeč lze přenastavit tak, aby všechna cookies odmítal nebo oznamoval, kdy se cookie odesílá. Dovolujeme si vás však upozornit, že některé části našich stránek nemusí fungovat správně, pokud cookies zakážete.

Web beacons. U některých webových stránek nebo e mailů může Roche použít běžnou internetovou technologii, tzv. web beacon (někdy se označuje také jako „action tag“ nebo „technologie clear GIF“). Web beacon pomáhá analyzovat efektivitu webových stránek, např. měřením počtu návštěv na stránkách nebo počtu návštěv, které kliknuly na jejich hlavní prvky.

Web beacons, cookies a další sledovací technologie neshromažďují vaše identifikovatelné údaje automaticky. Tyto samočinné sledovací technologie lze použít k poskytnutí dalších informací o tom, jak používáte webové stránky a/nebo interaktivní e maily, jejichž účelem je zvýšit vám užitek z webové stránky, a to pouze tehdy, když identifikovatelné údaje zašlete dobrovolně, např. při registraci nebo při posílání e mailů.

Služby: Na některých webových stránkách Roche můžeme poskytovat služby založené na aplikacích a obsahových nástrojích třetích stran, např. Google Maps nebo QUARTAL FLIFE. Tyto třetí strany mohou automaticky dostávat údaje určitého typu, kdykoli se s naší společností dostanete do styku na našich stránkách prostřednictvím těchto aplikací a nástrojů třetích stran.

 

Vaše volby

Existuje několik možností, jak můžete používat naše webové stránky. Nechcete li odesílat žádné identifikovatelné údaje, nemusíte je zadávat do formulářů či datových polí na našich stránkách a nemusíte používat nabízené služby upravené pro vaše uživatelské potřeby. Pokud se rozhodnete osobní údaje odeslat, máte právo kdykoli se připojit k aplikaci a do svých údajů nahlédnout a opravit je. Některé webové stránky mohou vyžadovat váš souhlas s určitým způsobem užití vašich údajů a vy můžete buď s takovým užitím souhlasit, nebo je nepovolit. Jestliže se rozhodnete používat určité služby nebo přijímat určitá sdělení, např. elektronický zpravodaj, můžete se kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených v každém sdělení. Pokud se rozhodnete odhlásit od služby nebo příjmu sdělení, budeme se snažit vaše údaje neprodleně odstranit, je však možné, že budeme požadovat další údaje, než budeme moci vaší žádosti vyhovět.

Pokud nechcete, aby vás při návštěvě našich webových stránek anonymně sledovala cookies, můžete přenastavit svůj prohlížeč tak, aby všechna cookies odmítal nebo oznamoval, když je cookie odesíláno, viz popis výše.

 

Zabezpečení

Roche používá technické a zabezpečovací prostředky, předpisy a jiné postupy, kterými chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, zveřejněním, ztrátou nebo zničením. Roche dále k utajení vašich údajů používá standardní firewally a hesla. Vaší vlastní povinností je však zajistit, aby počítač, na němž pracujete, byl adekvátně zabezpečen a chráněn proti škodlivému software, např. trojským koňům, počítačovým virům a červům. Berete na vědomí, že bez odpovídajících bezpečnostních opatření (např. bezpečné konfigurace webového prohlížeče, aktualizovaného antivirového programu, osobního firewallu, nepoužívání software z pochybných zdrojů) existuje riziko, že data a hesla, která používáte k ochraně přístupu ke svým údajům, mohou být vyzrazena neoprávněným třetím osobám.

 

Použití údajů

Společnost Roche i její dceřiné společnosti, divize a skupiny na celém světě a/nebo společnosti, které pro nás smluvně poskytují služby, budou při vyřizování vašich požadavků používat veškeré identifikovatelné údaje, které se rozhodnete nám předat. Tyto údaje budeme mít i nadále pod kontrolou a budeme za jejich použití nést odpovědnost. Některé tyto údaje lze uchovávat nebo zpracovávat na počítačích v jiných právních oblastech, např. v USA, jejichž zákony na ochranu osobních údajů se mohou lišit od právní oblasti, v níž žijete. V těchto případech zajistíme odpovídající opatření na ochranu údajů, aby zpracovatel údajů v daném státě uplatňoval ochranu údajů, která je rovnocenná ochraně aplikované ve státě, kde žijete.

Údaje, které se také používají pro různé účely v oblasti lidských zdrojů (kroky v rámci řízení pracovní činnosti, rozhodování o novém obsazení funkce nebo rozvoji), nám pomohou lépe porozumět vašim potřebám a tomu, jak můžeme zlepšit své výrobky a služby. Dále nám pomáhají připravovat na míru některé sdělované informace o službách a propagačních akcích, které by vás mohly zajímat. Například můžeme analyzovat pohlaví nebo věk návštěvníků webových stránek věnovaných určitému léku nebo projevu choroby a můžeme tuto analýzu interně použít na souhrnné údaje nebo ji předat jiným osobám.

 

Výměna a předávání údajů

Společnost Roche umožňuje přístup k vašim identifikovatelným údajům různým externím společnostem nebo zástupcům, kteří provádí technickou údržbu nebo pracují v našem zastoupení, aby přispěla k naplňování obchodních transakcí, např. poskytování služeb zákazníkům a zasílání obchodních sdělení o našich výrobcích, službách a nabídkách. Dále můžeme předávat identifikovatelné údaje dceřiným a přidruženým společnostem Roche. Všechny tyto společnosti a zástupci jsou povinni dodržovat naše pravidla ochrany soukromí.

Dále můžeme sdělovat identifikovatelné údaje k těmto účelům:

 1. v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným zcizením obchodní činnosti uvedené na webových stránkách, k níž se údaje váží,
 2. v rámci reakce na odpovídající žádost oprávněných státních orgánů nebo na požadavky příslušných právních předpisů, nařízení soudu nebo státní regulace nebo
 3. pro potřeby firemního auditu nebo řešení reklamací nebo bezpečnostní hrozby nebo pro účely reakce na tyto skutečnosti.

Nevyužívání údajů pro přímý marketing třetích stran. Identifikovatelné údaje, které nám poskytnete na našich webových stránkách, nebudeme prodávat ani jinak předávat třetím stranám pro jejich vlastní využití při přímém marketingu, pokud vám tuto skutečnost zřetelně neoznámíme a nezískáme váš výslovný souhlas s tím, aby vaše údaje byly takto předávány.

Zasílání e-mailů známému nebo kolegovi. Na některých stránkách Roche si lze zvolit zaslání odkazu nebo zprávy známému nebo kolegovi, kde bude uveden kontakt na webové stránky Roche. E mailová adresa známého, kterou uvedete, bude použita k odeslání informací vašemu známému vaším jménem a nebude ze strany společnosti Roche ani jiných třetích stran shromažďována ani používána k dalším účelům.

Google Analytics. Webové stránky Roche mohou využívat nástroj Google Analytics, tedy analytickou službu pro webové stránky, kterou nabízí společnost Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. cookies, což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Informace o tom, jak používáte webovou stránku, generované souborem cookie (včetně vaší IP adresy) se zašlou společnosti Google na její servery v USA a Google je tam bude uchovávat. Google bude tyto informace využívat pro účely vyhodnocování, jak používáte webovou stránku, a pro účely sestavování výkazů o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace předávat třetím stranám, pokud mu to ukládá zákon nebo pokud tyto třetí strany informace zpracovávají v zastoupení společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty, které má Google v držení. Používání cookies můžete zakázat tak, že zvolíte odpovídající nastavení ve svém prohlížeči, dovolujeme si vás však upozornit, že pokud cookies zakážete, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce webových stránek Roche, viz popis výše. Používáním webových stránek Roche souhlasíte s tím, aby Google zpracovával vaše údaje způsobem a pro účely uvedené výše.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na mnoho jiných webových stránek, které mohou nabízet užitečné informace našim návštěvníkům. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na tyto jiné webové stránky nevztahuje a s dotazem na jejich pravidla o ochraně soukromí doporučujeme kontaktovat přímo tyto jiné webové stránky.

 

Prohlášení o ochraně soukromí dětí

Naše webové stránky jsou určeny pro dospělé návštěvníky. Bez předchozího ověřitelného souhlasu zákonného zástupce neshromažďujeme identifikovatelné údaje o nikom, o němž víme, že je mladší 13 let. Zákonný zástupce má právo na požádání nahlédnout do údajů, které uvedlo dítě, a/nebo požadovat, aby byly smazány.

 

Další údaje na webových stránkách

Má li webová stránka konkrétní ustanovení o ochraně soukromí, která se liší od ustanovení uvedených zde, budou vám tato konkrétní ustanovení oznámena na stránce, na které se shromažďují identifikovatelné údaje.

 

Poznámka pro uživatele obchodních nebo odborných webových stránek

Pokud máte se společností Roche obchodní nebo odborný vztah, můžeme využívat údaje, které uvedete na našich stránkách i na stránkách specificky určených pro obchodní a odborné uživatele, k plnění vašich požadavků a budování našeho obchodního vztahu s vámi a subjekty, které zastupujete. Rovněž můžeme tyto údaje předávat třetím stranám, které jednají naším jménem.

 

Aktualizace prohlášení o ochraně soukromí

Roche může v průběhu času toto prohlášení o ochraně soukromí na internetu měnit. Veškeré změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí budou neprodleně oznámeny na této stránce. Pokud budete nadále používat naše webové stránky i po doručení zprávy o změně našeho prohlášení o ochraně soukromí, znamená to, že souhlasíte s používáním nově zaslaných údajů v souladu se změněným prohlášením společnosti Roche o ochraně soukromí. Toto prohlášení o ochraně soukromí nabývá účinnosti ke dni 1. listopadu 2005.

 

Jak kontaktovat Roche

Máte li nějaký dotaz nebo chcete li, aby společnost Roche změnila nebo vymazala váš profil, obraťte se na nás písemně (poštou) na adrese:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Switzerland

Pokud není výslovně uvedeno něco jiného, vztahuje se toto prohlášení o ochraně soukromí na společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd nebo webové stránky společnosti F. Hoffmann-La Roche Ltd.

 

Sdílet