Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Obchodní podmínky

společnosti ROCHE s.r.o.se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 496 17 052, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 13202 („prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na www.accu-chek.cz („webová stránka“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1  Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti ROCHE s.r.o, se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („kupní smlouva“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na webové stránce, a to přes webové rozhraní této webové stránky (webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy.

 2. 1.2  Ve smyslu těchto obchodních podmínek je kupujícím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání při uzavírání kupní smlouvy („spotřebitel“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má vúmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání anebo právnickou osobou.

 3. 1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. 1.4  Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením na webovém rozhraní obchodu potvrzuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 5. 1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat; takto změněné nebo upravené obchodní podmínky se uplatní pouze na nově uzavírané kupní smlouvy s odsouhlasenými obchodními podmínkami ze strany kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. 2.1  Pokud to webová stránka umožňuje, může kupující na základě registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

 2. 2.2  Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

 3. 2.3  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Veškeré změny je možné nahlásit na elektronické adrese: [email protected]. Změny budou provedeny administrátorem do 3 pracovních dnů. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.

 4. 2.4  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 1. 2.5  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 2. 2.6  Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy: (i) kupující svůj uživatelský účet déle než čtyřicet osm (48) měsíců nevyužívá; (ii) informace zadané kupujícím vrámci registrace jsou evidentně nesprávné; či (iii) v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek.

 3. 2.7  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. 3.1  Webové rozhraní neumožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo

  z webového rozhraní obchodu.

 2. 3.2  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

 3. 3.3  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a jeho seznam, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších poplatků, ovšem bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží, který jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu a které platí pouze v rámci doručování na území České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 4. 3.4  Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. (a)  objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do virtuálního nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

  2. (b)  způsobu úhrady kupní ceny zboží;

  3. (c)  požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

  4. (d)  nákladech spojených s dodáním zboží; a

  5. (e)  těchto obchodních podmínkách a podmínkách zpracování osobních údajů uvedených v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů;

  (dále společně jen jako objednávka“).

 5. 3.5  Kupující je před zasláním objednávky prodávajícímu rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

 6. 3.6  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil (počet a druh objednaného zboží). Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „Souhlasím s Obchodními podmínkami a přečetl jsem si Zásady ochrany osobních údajů“. Znění platných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů jsou kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu nebo též na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“. Osobní údaje je možné měnit v rámci uživatelského účtu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 1. 3.7  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující požadovaným způsobem objednávku potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní.

 2. 3.8  Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 3. 3.9  Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění aposkytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

 4. 3.10  Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy (obsažen v objednávce) ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty kupujícího.

 5. 3.11  Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) anebo s osobou, která je v prodlení s úhradou splatných pohledávek vůči prodávajícímu.

 6. 3.12  Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 7. 3.13  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které nabízí webové rozhraní obchodu vrámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží, především pak:

(a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ROCHE s.r.o., Diabetes Care, Zákaznický servis - 5. patro, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7,

(b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

 1. 4.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. 4.3  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 3. 4.4  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 3/9

 1. 4.5  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 2. 4.6  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Elektronický daňový doklad – faktura může být rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu.

 3. 4.7  Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Řádně vyplněnou účtenkou ve smyslu elektronické evidence tržeb je daňový doklad - faktura. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti (48) hodin. Prodávající vystavuje účtenky v elektronické podobě zasílané elektronickou poštou či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. 5.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 2. 5.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: [email protected].

 3. 5.3  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. 5.4  Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 5. 5.5  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 6. 5.6  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 7. 5.7  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. 6.1  Dodání zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizováno způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky. Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.

 2. 6.2  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob dopravy.

 3. 6.3  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

 4. 6.4  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně anebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 5. 6.5  Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu, který není spotřebitelem předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; prodávající odevzdá zboží kupujícímu, který je spotřebitelem až jakmile mu zboží předá přepravce.

 6. 6.6  V případě, že kupující zboží nepřevezme ve stanovené přiměřené lhůtě, a to ani na základě opakované výzvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího přijal, ponížené případně o náklady ve smyslu čl. 6.4 těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 7. 6.7  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží avpřípadě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 8. 6.8  V případě převzetí zboží, jež bylo uhrazeno předem, může prodávající (či jeho smluvní partner) požadovat předložení identifikačního průkazu (např. občanský průkaz), a to za účelem řádného dodání zboží oprávněné osobě. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající (či jeho smluvní partner) odmítnout zboží předat.

 9. 6.9  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1. 7.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. (a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. (b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. (c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. (d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. (e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. 7.3  V případě existence vad má kupující právo:

  1. (a)  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; tato práva má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  2. (b)  na odstranění vady opravou věci;

  3. (c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  4. (d)  odstoupit od smlouvy, a to v případě

(i) kdy není možné dodání nové věci nebo výměna její součásti,

(ii) odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 1. 7.4  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 2. 7.5  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 3. 7.6  Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

 4. 7.7  Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 5. 7.8  Zárukou za jakost v délce trvání dle čl. 8.1 obchodních podmínek se prodávající zavazuje, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

8. PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. 8.1  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, není-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedeno jinak nebo v kupní smlouvě sjednáno jinak. Je-li na zboží uvedeno datum spotřeby, záruka se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 2. 8.2  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží u následujících vad zboží: (i) kde vada vznikla 6/9

opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to zpovahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením; nebo (v) vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 1. 8.3  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 2. 8.4  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 3. 8.5  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese prodávajícího: ROCHE s.r.o., Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha nebo na elektronické adrese: [email protected] nebo telefonicky na čísle: 800 111 800 („reklamace“).

 4. 8.6  Při zaslání reklamovaného zboží vyplní kupující reklamační list a řádně vyplněný a podepsaný zašle společně s reklamovaným zbožím a kopií dokladu o koupi zboží běžným způsobem na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 8.5. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávájícímu.

 5. 8.7  Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího suvedením doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a celkové době trvání reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

 6. 8.8  Kupující oznámí informace o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, jakožto zdravotnických prostředků na adrese prodávajícího ROCHE s.r.o., Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha, elektronická adresa: [email protected] nebo na tel. číslo: 800 111 800.

 7. 8.9  Pro uplatnění práv z vadného plnění může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

 8. 8.10  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 9. 8.11  Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravovat reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. 9.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. 9.2  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich

určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky.

 1. 9.3  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné.

 2. 9.4  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. 9.5  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. 9.6  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 5. 9.7  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 6. 9.8  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 10.1  Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 2. 10.2  Podmínky zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu nebo též na webové stránce.

 3. 10.3  Politika cookies je řešena v samostatném dokumentu Zásady cookies dostupném na webové stránce.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 12.1  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 2. 12.2  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. 12.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 2. 12.4  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 3. 12.5  Kontaktní údaje prodávajícího: ROCHE s.r.o., Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha, elektronická adresa: [email protected] nebo tel.: 800 111 800. Přílohu obchodnch podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 4. 12.6  Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení obchodních podmínek kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít skupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 5. 12.7  Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky podle čl. 3.6 a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

 6. 12.8  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.června 2018.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

.

 

V Praze dne 1. června 2018 

Sdílet